Aktualności

Współpraca z PPNT umożliwia uzyskanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2018-05-08


miniaturka

MŚP realizujące prace B+R, zgodne z  definicją, o której mowa w ustawie CIT, mają możliwość odliczenia od  podatku dochodowego 100% wartości naszych usług w ramach ulgi na  działalność B+R. Podstawa prawna: art. 18d-18e ustawy CIT.


PPNT jako jednostka nauki świadczy usługi badawcze oraz  doradcze, które umożliwiają uzyskanie ulgi na działalność  badawczo-rozwojową.

Prace rozwojowe rozumieć należy jako:  nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie  wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności  gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji  oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych  produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i  okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów  wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet  jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

 Jakiego rodzaju wydatki można odliczyć od podatku?

Zgodnie z najnowszymi przepisami katalog kosztów kwalifikowanych został poszerzony o następujące pozycje:

  • wynagrodzenia dla zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła, a także  składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń w takim zakresie,  w jakim czas poświęcony przez nich na działania badawczo-rozwojowe  pozostaje do całego czasu wykonania zlecenia lub dzieła;
  • wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego  bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w  szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń  pomiarowych niestanowiących środków trwałych;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze/równorzędne, nabycie wyników badań naukowych
    (zakupione od od jednostek naukowych);
  • wydatki na nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej  wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,  jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z  podatnikiem;
  • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • odpisy amortyzacyjne od kosztów prac rozwojowych w takiej części, w  jakiej inne koszty kwalifikowane niż te odpisy stanowią udział w  wartości początkowej tych kosztów rozwojowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług specjalistycznych dla firm http://ppnt.poznan.pl/oferta/program-rozwoju-firm-innovation-management/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje