Aktualności

Weryfikacja wniosków unijnych - sposób na dofinansowanie unijne jeszcze w tym roku!

2018-09-13


miniaturka

Czas na inwestycje? A może warto rozważyć wprowadzenie  innowacji w firmie lub przeprowadzić badania, by nie wypaść z rynku? Skorzystaj z funduszy pomocowych UE. Sprawdź listę tych, do których  można składać wnioski jeszcze w tym roku. Warto też zweryfikować wniosek przed złożeniem. Nasze kryteria zawęziliśmy do programów realizowanych przez krajowe instytucje, jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Poddziałanie 1.5.2 WRPO

Do 28 września, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie prowadził nabór do Poddziałania 1.5.2  WRPO 2014+ ”Wzmocnienie  konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”. W jego ramach  można uzyskać środki na zakup środków trwałych (maszyn i urządzeń),  zakup prac i materiałów budowlanych jak również wartości niematerialnych  i prawnych.  

Finansowanie inwestycji i usług doradczych

Ostatni kwartał tego roku to czas na  składanie wniosków do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  Chodzi o programy umożliwiające finansowanie zarówno inwestycji jaki i  usług doradczych czy też prac badawczych:

  • Badania na rynek (inwestycje) – termin do 5 grudnia
  • Ochrona własności przemysłowej (doradztwo i opłaty patentowe) – termin do 29 listopada
  • Bony na innowacje dla MŚP (usługi badawcze) – do 22 listopada – I etap, II etap – (inwestycje) do 4 stycznia 2019
  • Design dla przedsiębiorców (usługi doradcze i inwestycje) – do 31 października

We wszystkich wymienionych wyżej  konkursach o dotację mogą ubiegać się firmy z sektora mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw,  niezależnie od formy prowadzonej działalności  gospodarczej. Poziom dofinansowania, w zależności od programu, może  wynieść nawet 85% kosztów kwalifikowanych.

Weryfikacja wniosków unijnych

Jest o co walczyć. Ale nie każdy wniosek  przechodzi weryfikację pozytywnie. Tym bardziej, że często wyzwaniem  jest właściwe, zgodne z instrukcją sporządzania wniosku, wypełnienie  dokumentów. Zdarza się, że wniosek zostaje odrzucony ze względu na  drobne nieprawidłowości w wypełnieniu rubryk formularzy, bądź nie  uzyskał dofinansowania ze względu na niższy niż zakładano wynik punktowy  w ocenie merytorycznej. Dlatego warto, aby przed jego złożeniem,  dokumentacja została sprawdzona pod kątem rzetelności i poprawności  zapisów w niej zawartej.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny  pomaga w weryfikacji wniosku oraz innych przygotowanych dokumentów  w  tym np. studium wykonalności czy informacji o otrzymanej pomocy de  minimis. Nasi eksperci na każdym etapie opracowywania wniosku mogą  sprawdzić czy treść danego punktu jest zgodna z instrukcją sporządzania  wniosku oraz czy merytoryczna zawartość opisu spełnia kryteria oceny.  Czy i na ile punktów możemy/powinniśmy liczyć w punktowej ocenie  merytorycznej. Usługa pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z  popełnieniem błędu oraz może zwiększyć szanse na uzyskanie wyższego  wyniku punktowego, co w konsekwencji może mieć wpływ na uzyskanie  dofinansowania.

Sprawdź szczegóły na http://ppnt.poznan.pl/oferta/dla-przyszlych-przedsiebiorcow/finansowanie/weryfikacja-wnioskow-unijnych/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje