Zespół

Zespół koordynujący prace Waste-Klastra

Agnieszka Lewandowska

Koordynator Waste-Klastra

Zajmuje się udzielaniem pomocy de minimis, tworzeniem i rozliczaniem umów. Koordynuje działalność Klastra poprzez informowanie o projektach, możliwościach ich finansowania ze środków publicznych, wydarzeniach dedykowanych firmom członkowskim, m.in.: szkoleniach, warsztatach, konferencjach, targach czy misjach gospodarczych. Zadania Klastra realizuje także poprzez nawiązywanie i budowanie relacji między przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi, aktywizowanie Klastrowiczów do współpracy i realizacji wspólnych projektów, a także promowanie zaangażowanych członków Kastra oraz ich innowacyjnych osiągnięć.

dr Magdalena Palacz

Specjalista ds. jakości

Zajmuje się opracowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu kontroli jakości. Specjalizuje się w analizie próbek odpadów przy użyciu chromatografii gazowej, spektrometrii rentgenowskiej, optycznej spektrometrii emisyjnej oraz metod fizykochemicznych. Wykonuje także badania mikroskopowe z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego oraz przeprowadza identyfikację azbestu w próbkach budowlanych.

dr Katarzyna Makowska

Specjalista ds. technicznych

Specjalizuje się w analizach mikroskopowych, szczególnie w analizie jakościowej azbestu. Przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego analizuje powierzchnie oraz bada skład pierwiastkowy próbek minerałów, stopów, odpadów, drewna, zabytków archeologicznych itp. Zajmuje się także analizą próbek ciekłych oraz stałych z wykorzystaniem optycznej spektrometrii emisyjnej, spektrometrii rentgenowskiej oraz metod fizykochemicznych. Ponadto opracowuje dokumentację techniczną systemu jakości oraz rozwiązuje problemy w środowisku technicznym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje